โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อนุมัติให้ใช้พื้นที่ จากกรมป่าไม้จำนวน ๕๐ ไร่ ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ ๒๙๔ /๒๕๓๗ ลงวันที่๒๑ธันวาคม ๒๕๓๗ โรงเรียนตั้งอยู่หางจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ๘๘ กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๘๒ กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยมที่เปิดทำการเรียนการสอน แห่งที่ ๒ ในตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

  Mail is not sent.   Your email has been sent.

โรงเรียน บางกลางท่าวพิทยาคม

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อนุมัติให้ใช้พื้นที่ จากกรมป่าไม้จำนวน ๕๐ ไร่ ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ ๒๙๔ /๒๕๓๗ ลงวันที่๒๑ธันวาคม ๒๕๓๗ โรงเรียนตั้งอยู่หางจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ๘๘ กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๘๒ กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยมที่เปิดทำการเรียนการสอน แห่งที่ ๒ ในตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก